Ο Χάρτης μου

Ημερομηνία γέννησης
Ακριβής χρόνος γέννησης

Εάν η ώρα γέννησης είναι άγνωστη, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο.*

Μετατόπιση ώρας UTC:

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι η μετατόπιση χρόνου UTC είναι σωστή. Εάν είναι λάθος, μπορείτε να το αλλάξετε.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χρόνος γέννησης είναι άγνωστος, η αναφορά δεν θα περιλαμβάνει θέσεις ή πτυχές για το φεγγάρι, το Ascendant, το Midheaven, το Vertex ή το μέρος της τύχης, ούτε θα περιλαμβάνει θέσεις στο σπίτι για οποιουσδήποτε πλανήτες.